หอการค้าฯเร่งศึกษาผลกระทบต่างชาติซื้อที่ดิน

“นอกจากนี้ในการประชุมเอเปค ผมก็จะนำเรื่องนี้ขึ้นหารือกับสมาชิกเอเปค เพื่อรับฟังข้อมูลของแต่ละประเทศว่ามีกฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางในเรื่องอย่างไร”

ประธานกรรมการหอการค้าไทย สนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่า หอการค้าไทยได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาผลดีผลเสียจากกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้นจะว่าจ้างสถาบันที่เชี่ยวชาญมาศึกษาผลกระทบผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นและสรุปผลการศึกษาได้ปลายปี 2565 และจากนั้นหอการค้าไทยจะเสนอรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาต่อไป

“นอกจากนี้ในการประชุมเอเปค ผมก็จะนำเรื่องนี้ขึ้นหารือกับสมาชิกเอเปค เพื่อรับฟังข้อมูลของแต่ละประเทศว่ามีกฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางในเรื่องอย่างไร”

ทั้งนี้ การที่ ครม.เห็นชอบในเรื่องนี้เห็นว่า การดำเนินการของรัฐบาลครั้งนี้มีความตั้งใจดี และมองว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะมีการชะลอตัว จำเป็นต้องดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศให้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แล้วขยายโอกาสไปในพื้นที่อื่นมากขึ้น ซึ่งหอการค้าไทยรับรู้ถึงความตั้งใจของรัฐบาลแต่ก็ต้องศึกษาถึงผลกระทบ ผลดีที่จะเกิดขึ้นให้มีความชัดเจนด้วย

“การที่มีคนมาพูดว่ารัฐบาลขายชาติส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ เพราะรัฐบาลก็มาจากการเลือกของประชาชน ได้การยอมรับจากประชาชน ก็เชื่อว่า จะทำประโยชน์หรือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชน”