ดีบุก เมตริกตันละ 759,450.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,520.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 759,450.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,520.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 759,450.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,520.00