ดีบุก เมตริกตันละ 797,590.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,360.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 797,590.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,360.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 797,590.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,360.00