รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (27 กันยายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (27 กันยายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3080 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2100 ข้าวขาว 5% 1450-1500 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1530-1550

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (27 กันยายน 2565)