ครม.27 ก.ย.ถกวาระลับเปลี่ยนกรอบค้ำหนี้กองทุนน้ำมันฯ -มท.ชงวีซ่าหนุน’LTR’

ครม.27 ก.ย.ถกวาระลับเปลี่ยนกรอบค้ำหนี้กองทุนน้ำมันฯ -มท.ชงวีซ่าหนุน’LTR’

ครม.27 ก.ย. “ประวิตร” นั่งหัวโต๊ะ ครม.หารือสถานการณ์อุทุกภัย จ่อเคาะปรับวงเงินให้คลังค้ำเงินกู้กองทุนน้ำมัน และกำหนดวงเงินในการกู้หลังครม.ให้กรอบวงเงินกู้ฯไปแล้ว 1.5 แสนล้าน สกพอ.เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการย้ายโรงซ่อมมักกะสัน มท.ชงวีซ่ากลุ่มทักษะสูงเข้าไทย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันนี้ (27 ก.ย.) มีหลายประเด็น และหลายวาระที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหารือกันทั้งการรับมือกับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูที่พัดจึ้นฝั่งที่เวียดนามและส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นตามมา 

ขณะที่สถานการณ์การเมืองยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มต่างๆที่เตรียมเคลื่อนไหวในช่วงวันที่มีการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องประเด็นการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา (วาระลับ) เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ....และร่างพระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.... หลังจากที่มีภาระเข้าไปแบกรับหนี้สินจากการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล และก๊าซหุงต้มรวมเกินแสนล้านบาท และ ครม.ให้กรอบในการกู้เงินวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทโดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการพำนักไทยระยะยาวของกลุ่มเป้าหมายรายได้สูงและทักษะสูง (LTR)


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เสนอการแก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (บริเวณ พื้นที่โรงงานมักกะสัน) 

นอกจากนี้ยังมีวาระที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข จะเสนอที่ประชุมครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน10,577 คน รวม 1,050,306 คน ช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ย. 65 รวม 4 เดือน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน  

ทั้งนี้เงินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ อสม. และอสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด19  ในชุมชนในช่วงระยะเวลาที่โควิด19 ยังคงเป็นโรคติดต่ออันตราย  ทั้งนี้ต้องจับตาด้วยว่าหากวาระเรื่องนี้ ครม.ให้ความเห็นชอบจะมีการไปร้องเรียนของพรรคการเมืองอื่นหรือไม่เพราะเข้ากำหนดระยะเวลา 180 วันก่อนการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้แล้ว

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ....และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจด ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ.1999 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สนง.ก.พ.ร.) เสนอตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน ( Joint KPls) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

สำหรับวาระอื่นๆที่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เช่น 

กระทรวงท่องเที่ยวฯเสนอการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025)

กระทรวงการคลังเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

สตง.เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่)

กระทรวงเกษตาฯเสนอการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดน

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจาปี พ.ศ.2565 (Memorandum of Understanding on the Cooperative on Project of the Mekong – Lancang Cooperation Special Fund 2022)

วาระปกติ ทราบเพื่อเป็นข้อมูล ได้แก่

รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565

กระทรวงพาณิชย์สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ( กนง.) ประจำรึ่งแรกของปี พ.ศ.2565

 

สำหรับวาระเพื่อทราบได้แก่ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทาการค้าระหว่างประเทศ

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2565

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสกหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขต อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ในท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ....

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 /2565 [ ร่างประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ...) พ.ศ....

 รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันและปราบปรามการป้องกัน การกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.

ข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ การกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.

แนวทางการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคม