"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2565 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง ?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนตุลาคม 2565 ถอนเงินสดได้ วันไหนบ้าง ?

เช็ก "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนตุลาคม 2565 กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินเข้าวันไหน ? แล้ววันไดที่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ - ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ ?

ความคืบหน้าโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 2565 ภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ซึ่งเป็น "กลุ่มเปราะบาง" ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft มาตรการช่วยเหลือด้านราคาก๊าซ LPG สำหรับหาบเร่ แผงลอย - ลดก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ของ กรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? วันไหนสามารถถอนเป็นเงินสดได้ - ถอนไม่ได้บ้าง และได้กี่บาท? ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 65) 

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

ค่าไฟฟ้า

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
  • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา

  • กรณีที่ใช้น้ําประปา ไม่เกิน 315บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ําประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
  • กรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน 315 บาท ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ําประปาท้ังหมด

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000