"พลังงาน" หนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ปรับขั้นตอนขอติดตั้ง

"พลังงาน" หนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ปรับขั้นตอนขอติดตั้ง

พพ.หนุนกระแสติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ปรับลดกระบวนการให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้า ให้มีความรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นการออกแบบใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวมกว่า 500 ราย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, สภาวิศวกร, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,  การไฟฟ้านครหลวง, สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย, สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

\"พลังงาน\" หนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ปรับขั้นตอนขอติดตั้ง ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กำหนดให้ผู้ที่จะผลิตไฟฟ้าขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kVA ขึ้นไป (ประมาณ 200 kW) ต้องมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (พค.1) และแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมต่อ กกพ. และทาง กกพ. นำส่ง พพ. พิจารณาให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะติดตั้ง 

โดยที่ผ่านมาได้มีการยื่นคำขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 150 รายต่อเดือน โดยกว่า 80% เป็นคำขออนุญาตผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ทำให้กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นเดิมไม่สามารถรองรับต่อปริมาณคำขอที่เพิ่มขึ้น  พพ.จึงได้มีการปรับลดกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ใหม่ให้กระชับและระยะเวลาที่เร็วขึ้นด้วยการใช้วิธีรองรับข้อมูลด้วยตนเองโดยวิศวกรที่ต้องขึ้นทะเบียนกับ พพ. (Self Declaration) ซึ่งจากเดิมกระบวนการให้ความเห็นของ พพ. จะใช้เวลาในการตรวจแบบส่งข้อมูลและตรวจแบบด้วยการ live ณ สถานที่ติดตั้ง , ตรวจหน้างานจริง (non-solar) ซึ่งรวมระยะเวลากว่า 60 วัน และการปรับกระบวนการใหม่จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งจะทำให้ผู้ยื่นคำขอได้มีการผลิตและการใช้พลังงานที่เร็วขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการผลิตพลังงานควบคุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง พพ.จึงได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัว และทันต่อสถานการณ์การปรับตัวต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น  ดร.ประเสริฐ กล่าว