dSURE รับรองมาตรฐาน เทคโนโลยี-บริการดิจิทัลไทย

dSURE รับรองมาตรฐาน เทคโนโลยี-บริการดิจิทัลไทย

โครงการ Thailand Digital Valley บนพื้นที่ 30 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd) ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ของเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ทดลองสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในอนาคต

แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น depa พยายามที่จะสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแก่ผู้บริโภคในประเทศ โดยกำหนดขอบเขตและมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และคัดกรองผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลจากบรรดาผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้นำเข้า

นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดทำตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในชื่อ“dSURE” (ดีชัวร์)

โดยเราเล็งเห็นว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกบริบทของการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นแรงกระตุ้นให้เทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรายังคงพบเห็นผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ทั้งที่ได้มาตรฐานและต่ำกว่ามาตรฐานวางขายปะปนกันตามท้องตลาด

dSURE จะช่วยบ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่ผู้บริโภคกำลังตัดสินใจเลือกซื้อนั้นได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์dSURE ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้นได้รับการวิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง และคัดกรองที่ห้องปฏิบัติการทดสอบที่depa รับรอง และเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้ก็จะได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ตราสัญลักษณ์dSURE ซึ่งถือเป็นการรับรองว่า ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลนั้น ๆ ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งาน ลดความเสี่ยง โดยเฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โดยในระยะแรกdepa ออกแบบทิศทางการมอบตราสัญลักษณ์dSURE ใน 2 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยทางคุณลักษณะทางกายภาพ (Safety) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ต้องได้มาตรฐานทั่วไป มีการป้องกันอันตรายจากสาย ส่วนต่อ แหล่งจ่าย ความทนทานไฟฟ้า มีข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการต่อเข้ากับเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการต่อกับระบบกระจายสัญญาณด้วยเคเบิล และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (Security) หรือการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาเชื่อมต่อหรือควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ดิจิทัลเหล่านั้นแทนเจ้าของได้

นอกจากนี้depa คาดหวังว่า ตราสัญลักษณ์dSURE รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ทดลองสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงใน ASEAN ของ Thailand Digital Valley จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมเดินหน้าต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดสากลต่อไป

ทั้งนี้ depa เปิดให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขอรับตราลักษณ์dSURE ได้แล้ววันนี้ โดยในระยะแรกจะเริ่มจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอน รวมถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ก่อนดำเนินการยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ https://dsure.depa.or.th/ และ LINE Official Account: @depaThailand ขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองได้ที่ https://dsure.depa.or.th/product