ดีป้า หนุนสมาพันธ์เอสเอ็มอี สร้างความรู้สอดรับกฎหมาย PDPA

ดีป้า หนุนสมาพันธ์เอสเอ็มอี สร้างความรู้สอดรับกฎหมาย PDPA

ระบุต้องการนำร่อง 1,000 คน เน้นเอสเอ็มอีกลุ่มภาคบริการ ท่องเที่ยว โรงแรม พร้อมต่อยอดจับคู่ธุรกิจผ่านบริการบัญชีดิจิทัลเสริมแกร่งไอที

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ภาพรวมเอสเอ็มอีไทยมีประมาณ 3 ล้านกว่าราย เมื่อมี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA  แม้จะมีกฎหมายลูกระบุให้ยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก แต่เอสเอ็มอีก็ยังต้องรับมือกับการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงต้องรู้เท่าทันหากมีกลุ่มแอบอ้างใช้ช่องกฎหมายมาเอาเปรียบ เช่น การเสนอโซลูชันไอทีราคาแพง โดยอ้างว่าหากไม่ทำจะมีความผิดตาม PDPA 

ดังนั้น ดีป้าจับมือทำงานร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ เพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 1,000 รายแรก

โดยกลุ่มเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมากที่สุดคือกลุ่มบริการ,การท่องเที่ยว และ โรงแรม นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว หากเอสเอ็มอีต้องการทรานฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล ดีป้าจะช่วยต่อยอดให้ด้วยการจับคู่ทางธุรกิจกับโซลูชันไอทีที่อยู่ในบริการบัญชีดิจิทัลของดีป้า

ดีป้า หนุนสมาพันธ์เอสเอ็มอี สร้างความรู้สอดรับกฎหมาย PDPA  

ดีป้ามีภารกิจหลักในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน เอสเอ็มอี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับธุรกิจ แต่เนื่องด้วยการประกาศใช้ PDPA ส่งผลให้ผู้กระกอบการต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวกฎหมาย พร้อมปรับกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ รองรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจ ต่อยอดให้เกิดความปลอดภัยและยั่งยืน เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า หนุนสมาพันธ์เอสเอ็มอี สร้างความรู้สอดรับกฎหมาย PDPA

ด้านนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า แม้กฎหมาย PDPA จะถูกเลื่อนบังคับใช้ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากขาดความตระหนักในการเตรียมความพร้อม แต่ทางสมาพันธ์ฯ ได้เตรียมการเรื่องนี้มายาวนาน ทั้งในด้านบุคลากรต่าง ๆ อาทิ ทีมที่ปรึกษา ทีมตรวจสอบ ทีมฝึกอบรม ทีม Outsource รวมถึงทีมไอทีด้านระบบความปลอดภัย ซึ่งโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจระยะแรกจะดำเนินการวางรากฐานความรู้ทางด้าน PDPA โดยในระยะถัดไปจะเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระดับมาตรฐานต่อไป

ขณะที่นายอุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการฯ ในรูปแบบ E-learning จำนวน 18 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานจากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน หลังผ่านการทดสอบแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งสมาพันธ์ฯ ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้แทนของหน่วยงานธุรกิจเอกชน กลุ่ม Mid- Career จากทั่วประเทศเข้าร่วมหลักสูตรมากกว่า 1,000 คน