จับตา ครม.ออกพ.ร.ก.ให้อำนาจคลังค้ำหนี้ 'กองทุนน้ำมันฯ' สางปมหนี้แสนล้าน

จับตา ครม.ออกพ.ร.ก.ให้อำนาจคลังค้ำหนี้ 'กองทุนน้ำมันฯ' สางปมหนี้แสนล้าน

"ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.วันนี้ถกเรื่องปัญหาการเมือง สถานการณ์อุกภัย มหาดไทยเสนอของบกลางฯจ่ายท้องถิ่นหลังจากเลื่อนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รีดเงินกำไรกองทุนอนุรักษ์ส่งรายได้แผ่นดิน คมนาคมชงงดเก็บภาษีรถรับจ้างช่วยผู้มีรายได้น้อย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (16 ก.ค.)จะมีการหารือกันในหลายประเด็นทั้งเรื่องของสถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ในส่วนของวาระการประชุมจะมีวาระการพิจารณา และวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจหลายวาระ วาระพิจารณา ได้แก่  กระทรวงพลังงานเสนอ ร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.... และการกู้ยืมเงิน
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม.ของบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกำหนดเดิมที่ต้องจัดเก็บ โดยการเลื่อนออกไปส่งผลให้ท้องถิ่นที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูญเสียรายได้ ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา ครม.ได้เคยมีการตั้งงบประมาณชดเชยให้กับท้องถิ่นไปแล้วประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการคลังขออนุมัติเงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยางสูบแห่งประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ครม.พิจารณาวันหยุดพิเศษระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65  ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลในช่วงเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2565  

คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯเสนอขออนุมัติการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์จ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ...  เบื้องต้นคาดว่าเป็นการงดเก็บภาษีป้ายทะเบียนรถรับจ้างต่างๆ1ปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง

กระทรวงมหาดไทยเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน คลองกะผี ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนคร ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เสนอแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกออล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 -2570)

ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจักร

สำหรับวาระเพื่อทราบได้แก่ กระทรงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน พ.ศ.2565  

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในห้วง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565  

สทนช.ผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “ น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018 -2028 ครั้งที่ 2

วุฒิสภารายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร

และรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา

กระทรวงมหาดไทยเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์