ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว "ตั้งบริษัท" แก้จาก 3 คน ให้เหลือ 2 คน

ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว "ตั้งบริษัท" แก้จาก 3 คน ให้เหลือ 2 คน

"ตั้งบริษัท" จาก 3 คน ให้เหลือ 2 คน ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท มีผล 90 วัน นับแต่วันที่ 9 พ.ย.

(8 พ.ย. 65) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565

สาระสำคัญเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท เช่น แก้ไขเรื่องจำนวนขั้นต่ำของผู้เริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัด จากเดิมที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 คน เปลี่ยนเป็น 2 คน (มาตรา 1097)

ถ้าการจดทะเบียนบริษัทมิได้ทำภายใน 3 ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผล (มาตรา 1099)

กำหนดให้ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทถ้ามีด้วย จากเดิมที่กำหนดให้เพียงกรรมการลงลายมือชื่อ (มาตรา 1128) เพิ่มมาตรา 1162/1 โดยกำหนดให้การประชุมกรรมการ อาจใช้การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี โดยกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ 

เพิ่มวิธีการบอกกล่าวการเรียกประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 1175 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี จากเดิมกำหนดเพียงให้กระทำ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (มาตรา 1201)

แก้ไขเหตุที่ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจำกัด จากเดิมในมาตรา 1237(4) ที่กำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสามคนศาลอาจสั่งให้เลิกได้ เป็นเหลือเพียงคนเดียว ยกเลิกส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน เปลี่ยนเป็น ส่วนที่ 9 การควบรวมบริษัทจำกัด และแก้ มาตรา 1238 ถึง มาตรา 1243 ใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา