"ยื่นภาษี" มีปัญหา กรณีไหน "ขอขยายเวลายื่นแบบฯ" หลัง 8 เม.ย. ได้บ้าง ?

"ยื่นภาษี" มีปัญหา กรณีไหน "ขอขยายเวลายื่นแบบฯ" หลัง 8 เม.ย. ได้บ้าง ?

เปิดขั้นตอนการ "ขอขยายเวลายื่นแบบฯ" สำหรับการ "ยื่นภาษี" ปี 2564 ในกรณีที่ทำรายการภายในวันที่กำหนด แต่ระบบมีปัญหา สามารถทำรายการหลัง 8 เม.ย. 65 ซึ่งเป็นวันยื่นภาษีวันสุดท้ายได้

ใครที่ยังไม่ได้ "ยื่นภาษี" ปี 2564 นี้อย่าลืมเตรียมตัวยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันด้วย เนื่องจากรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Filing เว็บไซต์ rd.go.th) ได้ถึงแค่วันที่ 8 เม.ย. 65 เท่านั้น 

สำหรับคนที่จะรอไปยื่นภาษีใกล้ๆ วันสุดท้าย ต้องระวังความผิดพลาดจากระบบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้ไม่สามารถยื่นแบบฯ หรือชำระภาษีได้ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ถูกปรับได้ตามกรณี

อย่างไรก็ตาม "กรมสรรพากร" ระบุว่า ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลา แต่มี "เหตุขัดข้อง" หรือ "ข้อผิดพลาด" ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การยื่นแบบและการชำระภาษีไม่สำเร็จ และไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จในภายวันที่ 8 เม.ย. แต่อยู่ใน 3 กรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือข้อจำกัดจากตัวระบบ สามารถทำการ "ขอขยายเวลายื่นแบบฯ" ได้ตามขั้นตอน ตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามกำหนดเวลา (ภายใน 8 เม.ย. 65)

2. มีเหตุขัดข้อง ทำให้การยื่นแบบและการชำระเงินไม่สำเร็จ โดยเหตุขัดข้องที่สามารถขอขยายเวลาได้ มีดังนี้

- ระบบการโอนของหน่วยชำระขัดข้อง

- ยื่นแบบภายในกำหนดและส่งโอนเงินในวันถัดจากวันครบกำหนดแต่ธนาคารไม่ปิดระบบการโอนเงิน

- ระบบการรับแบบหรือระบบเครือข่ายของกรมสรรพากรขัดข้อง

3. ยื่นคำขอขยายเวลายื่นแบบใน 7 วันทำการ

4. แจ้งผลการพิจารณา

 

  •  เอกสารที่ใช้ในการขอขยายเวลาฯ 

หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นคำร้อง พร้อมยื่นแบบ และชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ ดังนี้

\"ยื่นภาษี\" มีปัญหา กรณีไหน \"ขอขยายเวลายื่นแบบฯ\" หลัง 8 เม.ย. ได้บ้าง ?

ดาวน์โหลดฟอร์ม คลิกที่นี่

 

  •  การพิจารณาขยายเวลา 

- กรณีมีเหตุขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ขยายเวลาออกไปอีก 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ

- กรณียื่นแบบและชำระภาษีเกิน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

  •  การแจ้งผลการพิจารณา 

- แจ้งให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)

- แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

------------------------------------------

อ้างอิง: กรมสรรพากร