“ยื่นภาษี ปี64” เผยช่องทาง “ขอคืนเงินภาษี” ทำอย่างไรให้ได้เงินเร็วๆ

“ยื่นภาษี ปี64” เผยช่องทาง “ขอคืนเงินภาษี” ทำอย่างไรให้ได้เงินเร็วๆ

เช็คช่องทางการ “ขอคืนเงินภาษี” สำหรับการ “ยื่นภาษี ปี64” กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้หลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอคืนเงินภาษี

เพราะ "ภาษี" เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้น เมื่อใครก็ตามที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนด ย่อมมีหน้าที่ยื่นแบบฯภาษี และเสียภาษี อย่างเช่นผู้มีรายได้จากเงินเดือน ค้าขาย ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ หรือรายได้อื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา จะต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี

และช่วงนี้ก็ใกล้หมดเวลายื่นแบบฯ ภาษีแล้วด้วย ใครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ ภาษี สามารถยื่นแบบออนไลน์ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 เมษายนนี้

ยิ่งถ้าหากในระหว่างปีภาษีนั้นมีรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ หลังจากที่ระบบคำนวณภาษีแล้วพบว่าผู้มีรายได้ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม ก็ยังสามารถขอรับเงินภาษีที่จ่ายไปแล้วคืนได้ด้วย

สำหรับปีภาษี 2564 นี้ ทางสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้หลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอคืนเงินภาษี ดังนี้

  •  คืนเงินภาษีเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

​สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ผู้ขอคืนเงินภาษีได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และได้แจ้งความประสงค์รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ทางสรรพากรจะโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีผู้ขอคืนเงินภาษีวิธีนี้ถึง 90% 

โดยถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากวิธีหนึ่ง เนื่องจากสรรพากรทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนเงินภาษีอยู่แล้ว ทำให้สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

  •  คืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

​หากผู้ขอคืนเงินภาษีไม่สะดวกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานให้ เพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย 

โดยมีวิธีการขอคืนเงินภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงไทย 3 แบบดังนี้

1. กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับหนังสือ ค.21 ให้แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้เลย

2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

3. คืนเงินด้วยบัตรเงินสด e-Money (วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เดินทางไปขอคืนเงินภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แต่กรณีที่ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีที่มีคำสั่งศาล และได้รับหนังสือแจ้งคืน ค.21 ผู้จัดการมรดก ยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบบัตรเงินสด e-Money ได้ โดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคาร

ทั้งนี้ กรณีผู้ขอคืนภาษีได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทยแทน จะต้องคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ขอคืนภาษี

  •  คืนเงินผ่านสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

​หากผู้ขอคืนเงินภาษีไม่สะดวกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และมีบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานให้ เพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยมีวิธีการขอคืนเงินภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2 แบบดังนี้ 

1. กรณีที่ผู้ขอคืนเงินภาษีได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับหนังสือ ค.21 ให้แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้เลย

2.นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ กรณีผู้ขอคืนภาษีได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทน จะต้องคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของผู้ขอคืนภาษี

  •  กรณีผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน สำหรับ “ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง”  

สำหรับ​ผู้ขอคืนเงินภาษีที่เป็นชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากได้ 

ทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) พร้อมเช็คส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้กับผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

สำหรับผู้ขอคืนเงินภาษีที่ได้รับ ค.21 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคาร และ ค.21 หมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ โดยใช้เอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้

- กรณีเช็คสูญหายต้องใช้หนังสือแจ้งความ

- หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล

- หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทน)

จากนั้นทางสรรพากรจะออก ค.21 ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไป

สรุป

อย่างไรก็ตาม จากวิธีการขอคืนเงินภาษีทั้งหมด วิธีการที่แนะนำคือ ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับบัญชีเงินฝากธนาคาร และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับคืนเงินภาษีที่สุด  

และหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการขอคืนเงินภาษี หากมีเอกสารชัดเจนที่แสดงว่าได้เสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำ หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ทางผู้ขอคืนเงินภาษีจะได้รับเงินคืนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษี

-----------------------------------
Source : Inflow Accounting
อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม คลิกที่นี่