เปิดแฟ้ม ครม.22 มี.ค.เตรียมเคาะอุดหนุนก๊าซหุงต้ม-เบนซินเฉพาะกลุ่ม

เปิดแฟ้ม ครม.22 มี.ค.เตรียมเคาะอุดหนุนก๊าซหุงต้ม-เบนซินเฉพาะกลุ่ม

นายกฯถก ครม.สถานการณ์ราคาพลังงานยังสูง เล็งเคาะมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มอุดหนุนก๊าซหุงต้ม - เบนซิน สาธารณสุขเสนอแผนวัคซีนแห่งชาติ EEC เสนอแผนเมืองใหม่ คู่ศูนย์ธุรกิจ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันนี้ (22 มี.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลรัฐบาล โดยที่ประชุมฯจะยังคงหารือถึงสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ยืดเยื้อ ล่าสุดราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นเกินกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง 

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมาตรการจะใช้ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม ได้แก่การให้ความช่วยเหลือราคาก๊าซหุงต้มสำหรับครัวเรือนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อ 3 เดือน และการช่วยเหลือก๊าซหุงต้มสำหรับร้านค้าที่ขายอาหารที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง 

นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ใช้น้ำมันเบนซินให้ได้ส่วนลด โดยจะช่วยเหลือกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยฐานข้อมูลอาชีพที่จะได้รับการช่วยเหลือให้กระทรวงพลังงานเพื่อทำชุดมาตรการเสนอ ครม.เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (สกพอ.)

กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) สําหรับโครงการจัดทํา ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สมช.เสนอการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับปรับปรุง) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ...

 

 

กระทรวงแรงงาน เสนอขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566 -2570 

คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอรายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 20 เมษายน 2564 และการเรียกให้ทุนหมุนเวียนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอการกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม
 

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ 

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2559 พ.ศ... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2531 พ.ศ... (สินค้าหอยมุกและผลิตภัณฑ์) 

สภากาชาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล (ฉบับ..ที่..) พ.ศ...

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ...

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายงานการประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ช่วงระยะปี 2561 – 2564 และรายงานประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ำ