เปิดแฟ้ม ครม.15 มี.ค.ถกปัญหาสงครามยูเครน แก้ปุ๋ย - น้ำมันแพง

เปิดแฟ้ม ครม.15 มี.ค.ถกปัญหาสงครามยูเครน แก้ปุ๋ย - น้ำมันแพง

นายกฯนำถก ครม.หลังสงครามยูเครน - รัสเซีย ยืดเยื้อ แก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง ราคาน้ำมันยังอยู่ระดับสูง จับตา  เกษตร เสนอแก้ปัญหาปุ๋ย ชงใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน  เล็งฟื้นเหมืองโพแทสอีสาน  รับทราบมติ กพช.ขยายเพดานเงินกู้กองทุนน้ำมันฯ พร้อมปรับแผนบริหารพลังงานประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (15 มี.ค.) ในการประชุมจะยังมีการหารือกันถึงสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ที่เข้าสู่วันที่ 20 โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสงคราม และการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเพิ่มสูง ทำให้ราคาสินค้าหลายรายการปรับเพิ่มขึ้นโดยที่กระทบกับไทยโดยตรงมีสินค้าพลังงาน ได้แก่น้ำมัน และก๊าซ รวมทั้งต้นทุนเรื่องปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ ครม.ต้องมีการหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม  ทั้งนี้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพื่อทำปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์นั้น  วิธีการนี้จะช่วยให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกลง 15-20 % รวมทั้งจะสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นส่วนหนึ่งจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย 

นอกจากนี้ จะเสนอให้ทบทวนโครงการเหมืองโพแทสเซียม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า

 

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า   ในการประชุมประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (คกก.รมต.) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยได้นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงอย่างยั่งยืนให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามมาตรการดังกล่าว โดยขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

 ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วนและเฉพาะหน้ามาโดยตลอด โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาปุ๋ยเคมี ช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิต กระสอบละ 50 บาท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังจัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชน (One Stop Service) ระยะที่ 1 จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ทำการวิเคราะห์ดินเพื่อระบุความต้องการใส่ปุ๋ยตามพืชที่ต้องการให้แก่เกษตรกรและพืชแต่ละแปลง จำหน่ายและบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ได้ในลักษณะธุรกิจบริการในท้องถิ่น ทำให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง 36.91% ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.จะรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเรื่องแผนการบริหารพลังงานในภาวะวิกฤติ รวมทั้งการขยายเพดานเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติเพื่อให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร ตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้ยาวนานที่สุด 

ขณะเดียวกันจะมีการรับทราบสูตรการคำนวณไฟฟ้าใหม่เพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ในงวดต่อไปที่ประชาชนจะต้องรับภาระมากขึ้นตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจ เช่น วาระเพื่อการพิจารณา กระทรวงศึกษาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจ้าเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการส้าหรับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กรทะรวงการต่างประเทศเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น้าบิมสเทค ครั้งที่ 5 และ ปปง.เสนอขออนุมัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะท้างานเฉพาะกิจเพื่อด้าเนินมาตราการทางการเงิน [ Financial Action Task Force ( FATF) ] 

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้้าเนื่องจากน้้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานงบประมาณ ส้านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

กระทรวงกลาโหมเสนอรายงานประจ้าปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นต้น