เปิดแฟ้ม ครม.8 มี.ค.ถกรับมือราคาน้ำมันพุ่ง เคาะวันเลือกตั้ง กทม. - พัทยา

เปิดแฟ้ม ครม.8 มี.ค.ถกรับมือราคาน้ำมันพุ่ง เคาะวันเลือกตั้ง กทม. - พัทยา

ครม.ถกรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งกระทบค่าครองชีพ หลังดีเซลเฉียดทะลุ 30 บาทต่อลิตร เตรียมเคาะวันเลือกตั้ง กทม. - พัทยา ส่ง กกต.ประกาศวันเลือกตั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเคาะขยายเวลาสนับสนุนการผลิตคาร์บอนต่ำ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (8 มี.ค.) นายกรัฐมนตรี จะหารือกับครม.ถึงสถานการณ์ระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ซึ่งเข้าสู่วันที่ 13 และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงโดยเร็ว ส่งผลให้ราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2008  

โดยรัฐบาลมีแผนรับมือราคาน้ำมันโดยจะตรึงราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน  30 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นของวานนี้ (7 มี.ค.) มีการประกาศราคาน้ำมันขายปลีกในไทยเกินกว่า 30 บาทต่อลิตร โดยประกาศราคาจำหน่ายที่ 30.54 บาทต่อลิตร ก่อนที่จะยกเลิกการปรับขึ้นราคาน้ำมันโดยใช้การเพิ่มการชดเชยเงินจากกองทุนน้ำมันเพิ่ม จาก 5.80 บาท เป็น 6.50 บาทต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ครม.จะมีการหารือกันถึงมาตรการในระยะต่อไปที่จะใช้ในการตรึงราคาดีเซลและดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการนำมาตรการจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่จะปรับในวันที่ 9 มี.ค.จะมีการหารือกันในเรื่องนี้อีกครั้ง

สำหรับวาระเพื่อการพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา กำหนดวันที่จะมีการเลือกตั้งก่อนเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันอย่างเป็นทางการ

กระทรวงพลังงานเสนอการกู้เงินสภาพคล่องทางการเงิน ในปี 2565 – 2567 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ขอขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Greening Industry Through Low Carbon Technology Application for SMEs)

กระทรวงศึกษาธิการเสนอโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ หน่วยงานเจ้าของ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติแห่งชาติพ.ศ. 2562 พ.ศ...

สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากร

กระทรวงแรงงานเสนอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ 6 ( The joint Declaration of the Dhabi Dialogue Sixth Consultation)

กระทรวงสาธารณสุขเสนอการเข้าร่วมภาคีของไทยในสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI)

 

 

วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลเจ้าท่า และตำบลดงลิง อำภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ...

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระบาท และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างเป็นมาตราฐานบังคับ พ.ศ.

กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ...   

กระทรวงการคลังเสนอขอถอนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...

 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หาย สาปสูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564