TGH เผยคำสั่ง คปภ.ให้ "อาคเนย์ประกันภัย" หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว

TGH เผยคำสั่ง คปภ.ให้ "อาคเนย์ประกันภัย" หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว

TGH ชี้แจงข่าว "อาคเนย์ประกันภัย" กรณีสำนักงาน คปภ.สั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว หลังบริษัทไม่สามารถดำเนินการเลิกธุรกิจได้ตามข้อกำหนด

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (อาคเนย์ประกันภัยฯ) ตามเอกสารอ้างอิงนั้น

(สารสนเทศของบริษัทฯ เลขที่ สก. 06/2565 เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัยฯ ฉบับลงวันที่ 27 ม.ค.2565)

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ผ่านมา อาคเนย์ประกันภัยฯ มีความพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนดไว้ เพื่อให้อาคเนย์ประกันภัยฯ ปฏิบัติตามก่อนจะเลิกธุรกิจประกันวินาศภัย

อย่างไรก็ดี อาคเนย์ประกันภัยฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดการขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ เนื่องจากยังคงมีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งยังมีผู้เอาประกันภัยไม่แสดงความประสงค์จะขอเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และไม่มีบริษัทประกันภัยอื่นใดแสดงความประสงค์รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ดังกล่าว

และในวันที่ 17 มี.ค.2565 สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งที่ 3/2565 เรื่องให้อาคเนย์ประกันภัยฯ แก้ไขฐนะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว