รัฐ - เอกชน ผนึกกำลังมุ่งสู่ “พลังงานสะอาด” ลดต้นทุนสู้แข่งขัน

รัฐ - เอกชน ผนึกกำลังมุ่งสู่ “พลังงานสะอาด” ลดต้นทุนสู้แข่งขัน

รัฐ - เอกชน ผนึกกำลังรับเทรนด์โลกใหม่ สร้างแพลตฟอร์มนำร่องการใช้พลังงานสะอาดผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกด้านพลังงานหมุนเวียน - คาร์บอนเครดิตมุ่งสู่ “พลังงานสะอาด” ลดต้นทุนสู้แข่งขัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ประกาศโครงการนำร่องการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy:RE) และ คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการรับรองการผลิตไฟฟ้า RE และคาร์บอน เครดิต ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ริเริ่มสนับสนุนและผ่อนคลายกฎระเบียบให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อขายไฟฟ้าข้ามสายส่ง และเปิดการอนุญาตทดลองกติการูปแบบใหม่ๆ เพื่อทดลองแนวทางที่เหมาะสมที่สามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างประเทศ

โดยเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ ส.อ.ท. ใช้เป็นต้นแบบตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ RE และขยายผลการศึกษา การพัฒนาไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป เช่น โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของการค้าการส่งออกของประเทศไทยเป็นสำคัญ

“ต้นทุนค่าไฟฟ้าของระบบพลังงานหมุนเวียนที่ลดลง ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ยังถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเกิดขึ้นของตลาดคาร์บอนเครดิต และการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบใหม่"

ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนควรที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วน 30% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศภายในปี 2573 และตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2608

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการขยายผลการศึกษาไปสู่โครงการอื่นๆ ช่วยให้ภาพรวมของประเทศไทย มีศักยภาพ ด้านการผลิต และการให้บริการด้านพลังงานสูงขึ้น ยอมรับว่า 2 ปี ที่ทำยังไม่ราบรื่น เฟส 2 จะเร็วขึ้น เชื่อว่าจะช่วยให้วงการพลังงานและอุตสาหกรรมในไทยไม่ตกเทรนด์  

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และประธานคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม กล่าวว่า เห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการไทยทั้งภาคการผลิตและภาคการค้าที่ประสบปัญหากลไกด้านสิ่งแวดล้อมแบบ Non-Tariff Barrier ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นเกิดธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย และยังมีความท้าทายที่ต้องการการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคสังคมคาร์บอนต่ำ

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ. กล่าวว่า โครงการนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทดสอบทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริงในพื้นที่และขนาดที่จำกัด อีกทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ทั้งในรูปแบบเปิดกว้างและแบบมุ่งเป้าในด้าน Green Innovation และ Green Regulation ทำให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดราคาที่เหมาะสม

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้กล่าวถึงนโยบายของ สอวช. และการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยแบ่งเป็น 6 หลักสูตรคือ 1. Design Principle: Passive & Active Design 2. Energy Efficiency 3. Renewable Energy 4. 3R + 1W + 1C 5. Carbon Credit Certificate และ 6. Carbon Credit/RE Platform ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นในเดือนพ.ค.2565

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์