PTTGC กำไรปี 64 พุ่ง 200% แตะ 4.49 หมื่นล้าน รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-คุมโควิดได้

PTTGC  กำไรปี 64 พุ่ง 200%  แตะ 4.49 หมื่นล้าน รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-คุมโควิดได้

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เผยปี 64 กำไรพุ่ง 200% ที่4.49หมื่นล้าน รายได้ ที่ 4.65 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 43%  รับปัจจัยหนุน เศรษฐกิจโลกฟื้น ราคาขายพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั่วโลกคุมสถานการณ์โควิดดีขึ้นกระจายฉีดวัคซีนเพิ่ม ดันต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  ในปี 2564  บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 44,982 ล้านบาท ( 10.01 บาพหุ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า200%  จากปี 2563 มาจาก มีรายได้จากการขายรวม 465,128 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 43%  จากปี 2563 

ทั้งนี้ รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น ทำให้ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ทั่วโลก

หลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 ได้ดีขึ้น รวมถึงการกระจายการฉีดวัดซีนได้เพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่ง ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปทานที่ตึงตัวในบางช่วงในระหว่างปี

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันและขาดทุนจากการปรับมูลคำาสุทที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทที่จะได้รับ ผลขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง และรายการพิเศษอื่น ๆ ในปีนี้อยู่ที่ 31,347 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า มากกว่า 200% 

โดยถึงแม้สถานการณ์โดยรวมจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการต่าง ๆ ทั้งการดำเนินการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดตันทุนการผลิตรวมถึงความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ มี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 55. 186 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันและรายการขาดทุนจากการปรับมูลคำสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่สุทธิที่จะได้รับ (SlockGain Net NRV) เป็นกำไรรวม 5,955 ล้านบาท

ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง 1,440 ล้านบาท ผลขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.765 ล้านบาท การรับรู้รายการพิเศษจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) (GPSC) ซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวม 11,834 ล้านบาท และได้มีการจัดประเภทเงินลงทุนส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ซึ่งมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ ณ วันเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอยู่ที่ 10,565 ล้านบาท ผลจากการปรับโครงสร้างการลงทุนบริษัท Emery สุทธิกับการด้อยคำทางสินทรัพย์รวมเป็นขาดทุนจำนวน 1,633 ล้านบาท การรับรู้การด้อยค่าของเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมค้าจำนวน 1,886 ล้านบาท และตั้งสำรองค่าเสียหายคดีความของบริษัทย่อยจำนวน 444 ล้านบาท ทางด้านปริมาณสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับต่ำในปีนี้ นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ Performance Materials and Chemicas มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยได้รับปัจจัยสนับนสนุนจากผลิตภัณฑ์ฟินอลและบีพีเอที่อุปทานของผลิตภัณฑ์ตึงตัวเกือบตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์โพรพิลีนออกไซต์และโพลีออลส์ที่ราคาปรับตัวดีขึ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่บริษัทฯ รับรู้จำนวน 6,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น109% โดยหลักเป็นผลจากการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โดยรวมปรับตัวดีขึ้นในปีนี้