"ก.บ.ภ." เคาะกรอบวงเงินพัฒนาภาค - กลุ่มจังหวัดปีงบฯ 66 - 70 วงเงิน 4 หมื่นล้าน

"ก.บ.ภ." เคาะกรอบวงเงินพัฒนาภาค - กลุ่มจังหวัดปีงบฯ 66 - 70 วงเงิน 4 หมื่นล้าน

นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ เคาะกรอบงบปี 66 - 70 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท แบ่งงบฯที่จัดสรรได้ตามกรอบวงเงิน และงบเพิ่มเติมตามความพร้อมโครงการ รับทราบการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยในส่วนคณะกรรมการ ก.บ.ภ. มีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับคณะกรรมการ ก.น.จ. มีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า โดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญ

เห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวนรวม 1,854 โครงการ 40,822.6021 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน จำนวน 1,409 โครงการ 29,284.2278 ล้านบาท และงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 445 โครงการ 11,538.3743 ล้านบาท

ในส่วนของข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 937 โครงการ โดยให้สำนักงบประมาณให้ความสำคัญและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค (4) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชย

 

รับทราบการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค การขับเคลื่อนพัฒนาการเชิงพื้นที่ ตัวอย่างความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค

 รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  และรายงานการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน