สมอ. สัญจรภาคเหนือ จับมือ 16 ตลาดดังเมืองเชียงใหม่ ขายสินค้า มอก.

สมอ. สัญจรภาคเหนือ จับมือ 16 ตลาดดังเมืองเชียงใหม่ ขายสินค้า มอก.

"สมอ. สัญจร" ขึ้นเหนือ จับมือ 16 ตลาดดังเมืองเชียงใหม่ เซ็น MOU ขายสินค้ามาตรฐาน มอก. พร้อมให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานครบวงจรทั้ง มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 แก่ผู้ประกอบการและสื่อท้องถิ่นผลักดันมาตรฐานไปใช้ในทุกภาคส่วน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “สมอ.สัญจร” ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดขึ้นตามนโยบายสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลตามเป้าหมายโดยมีผู้ประกอบการตลาดเข้าร่วมลงนามรวม 16 ราย ได้แก่

1. ตลาดวโรรส 2. ตลาดต้นลำไย 3. ตลาดบ้านท่อ 4. ตลาดเมืองใหม่ 5. ตลาดเมืองสมุทร 6. ตลาดมิ่งเมือง 7. ตลาดบริบูรณ์ 8. ตลาดทองคำ 9. ตลาดสันป่าข่อย 10. ตลาดหนองหอย 11. ตลาดประตูเชียงใหม่ 12. ตลาดต้นพยอม 13. ตลาดช้างเผือก 14. ตลาดศิริวัฒนา 15. ตลาดประตูก้อม 16. ตลาดมีโชคพลาซ่า

เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดของตนเอง ให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอก.เอส เลขที่ 199-2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นหมู่บ้าน CIV รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง และมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดธวัชแมชชีนเทค จ.ลำพูน

 

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า กิจกรรม “สมอ.สัญจร” ที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการกิจกรรมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค

เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs และผู้ผลิตชุมชน รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” 

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน: สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่มาตรฐานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้าน BCG

3. การสัมมนาเรื่อง “รางวัลอุตสาหกรรม รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย” โดยในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานแก่สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค” เพื่อให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านทางรายการวิทยุ แก่ประชาชนผู้บริโภคในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง 

5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. การตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดย สมอ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

7. การตรวจสอบความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 3 ราย ได้แก่ ชุมชนบ้านศาลาบัวบก จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน และบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอก.เอส 199-2565 หรือหมู่บ้าน CIV