สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน "มอก.เอส" รายแรกของโลก ดันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน "มอก.เอส" รายแรกของโลก ดันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สมอ. การันตี “สนามวัวชน” รายแรกของไทยได้มาตรฐาน มอก.เอส เตรียมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหวังสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เนื่องจาก SME เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและมาตรการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน การออกแบบรรจุภัณฑ์ฉลากสติกเกอร์ฯลฯ และมาตรการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับ SME เช่น สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท สินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME ดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงิน 500 ล้านบาท และสินเชื่อ “SMEs Happy” วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ล่าสุด สมอ. ได้ออกใบรับรองมาตรฐาน มอก.เอส ให้แก่ บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME รายแรกของไทย และรายแรกของโลกที่ได้มาตรฐานการให้บริการสนามชนวัวและเตรียมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน "มอก.เอส" รายแรกของโลก ดันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ “มอก.เอส” เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ สมอ. ได้ให้การรับรองสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน 

ทั้งนี้ สมอ. ได้กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส แล้วทั้งสิ้น 179 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 111 มาตรฐาน และมาตรฐานด้านการบริการ จำนวน 68 มาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 72 ราย 

สำหรับ บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ให้บริการสนามกีฬาชนโค ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นับเป็น SME รายแรกของไทย ที่ให้บริการสนามกีฬาชนโคที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เอส เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มอก.เอส เลขที่ 188-2564 จาก สมอ. ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการ SME ต้นแบบที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

"ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SME และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up) เปิดให้บริการสนามกีฬาชนโคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีทางอ้อมในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา โดยมีรายได้จากการเลี้ยงวัวชน ปลูกหญ้า โรงแรมที่พัก การคมนาคม การขนส่ง การค้าขายและการท่องเที่ยว  สนามกีฬาชนวัวจึงไม่ใช่แค่กีฬาเพื่อความบันเทิงเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้น แต่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นสนามกีฬาระดับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีและมีการควบคุมโรคที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 

โดยสนามชนวัวที่ได้มาตรฐานจะต้องมีคุณภาพที่สม่ำเสมอของการให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่ชนวัว ต้องจัดเตรียมสถานที่ เช่น สนามชนวัว สนามเปรียบวัว ให้มีพื้นที่เพียงพอ เป็นสัดส่วนปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

สนามวัวชนไทย คว้ามาตรฐาน "มอก.เอส" รายแรกของโลก ดันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต้องกำหนดเลขที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของคนและวัว ต้องมีการดำเนินการให้พื้นสนามมีลักษณะที่ลดการบาดเจ็บของวัว เช่น ผิวสนามเป็นดินทรายที่มีความหนาของทรายมากกว่า 15 เซนติเมตรจัดให้มีที่นั่งอัฒจันทร์มีการระบุเลขที่นั่งชัดเจน เป็นสัดส่วน และต้องมีความแข็งแรง มีการเว้นระยะห่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชม และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด และมีที่กั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงระหว่างสนามกับผู้ชม เป็นต้น