สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เร่งคุมมาตรฐาน ‘หน้ากากอนามัย’

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เร่งคุมมาตรฐาน ‘หน้ากากอนามัย’

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) บรรจง สุกรีฑา ระบุ สมอ.อยู่ระหว่างจัดทำขั้นตอนการประกาศให้หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว หรือ มอก. 2424-2562 เป็นสินค้าควบคุม โดยเสนอร่างกฎกระทรวงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว