เปิดแฟ้ม ครม.8 ก.พ.จับตาเคาะสัญญาฯ "รถไฟฟ้าสายสีเขียว" แลกหนี้ 3 หมื่นล้าน

เปิดแฟ้ม ครม.8 ก.พ.จับตาเคาะสัญญาฯ "รถไฟฟ้าสายสีเขียว" แลกหนี้ 3 หมื่นล้าน

จับตา ครม.วันนี้ มหาดไทยชงเคาะสัญญาร่วมลงทุนต่อสัมปทานบีทีเอสแลกหนี้ 3 หมื่นล้านบาท "วิษณุ" ชี้หากมีข้อทักท้วง อาจมีการให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงอว.เสนอแผนพัฒนาบีซีจี 2564 - 2570 คลังรายงานแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ (8ก.พ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม.แบบเต็มคณะที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  

โดยวาระการพิจารณาที่สำคัญของ ครม.ได้แก่  กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว

วานนี้  (7ก.พ.)นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่โครงการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวมูลค่า 4 แสนล้านบาท ที่จะขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไป 40  ปี ให้กับทางบีทีเอส ซึ่งจะเข้าที่ประชุม ครม.วันที่ 8 ก.พ.ว่า ทางกระทรวงมหาดไทยก็คงจะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.

อย่างไรก็ตามถ้าครม.ยังติดใจว่ายังไม่พร้อมก็ดึงกลับออกไปก่อนได้ ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม ซึ่งโครงการนี้เคยเสนอมาแล้วและดึงออกไปแล้วหนหนึ่ง

เมื่อถามว่าถ้า เข้าครม.มาได้แสดงว่าปัญหาที่เคยมี ได้คลี่คลายแล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทยได้รายงานว่า ได้มีการทำความกระจ่างแจ้งแล้วในระดับหนึ่ง ก็เอาเข้ามาได้ ถ้าครม.ยังติดใจอยู่ก็ส่งกลับให้กระทรวงมหาดไทยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

 เมื่อถามว่าหากครม.พิจารณาให้โครงการนี้ผ่านไปแล้ว และทางฝ่ายค้านยังคงติดใจและนำมาอภิปรายในสภา โครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ ก็เดินต่อไป ติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้น ส่วนที่จะไม่พอใจอะไรกันถ้าครม.ผ่านไปแล้วก็ไปหาช่องทางฟ้องร้องกันโดยวิธีอื่นเอา แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปกติทางฝ่ายค้านเขาก็จะยื่นอภิปรายในสภาอยู่แล้ว ไม่น่ามีปัญหาอะไร

วาะพิจารณาอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงอว.จะเสนอ แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570

กระทรวงพลังงานเสนอการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๔๗/๖๗ แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L10/43 และ L11/43 

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อทำเหมืองแร่ของ นายประสาน ยุวานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา 

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2563/2564 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2564/2565

ปปง.เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กระทรวงแรงงานเสนอการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมา ชั่วคราว (The Temporary Data Collection Centre : TDCC) ของทางการ เมียนมาและการได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวของคนต่างด้าว

กระทรวงการต่างประเทศเสนอการพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2

กระทรวงยุติธรรมเสนอการแต่งตั้งกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายหลัง ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก ที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดี บุคคล 

วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ 2559 รวม 3 ฉบับ

กระทรวงแรงงานเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2563

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหาร ในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

กระทรวงการคลังรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลา การชำระหนี้เกิน 12 เดือน ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษก ประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

สศช.เสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 

กระทรวงการคลังเสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4/2564