"GI NORTHERN MARKET” ปักหมุดเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ปลุกเศรษฐกิจภาคเหนือ

"GI NORTHERN MARKET” ปักหมุดเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ปลุกเศรษฐกิจภาคเหนือ

พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ หนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปักหมุด "เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่" กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น การส่งเสริมด้านการควบคุมสินค้าให้ได้คุณภาพ การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนำ คุณลักษณะเฉพาะพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มศักยภาพ และแสดงถึงมูลค่าของสินค้า GI ที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับราคาสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น สวยงาม และมีคุณค่า ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงของ 17 จังหวัดภาคเหนือ

นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า งาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

"GI NORTHERN MARKET” ปักหมุดเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ปลุกเศรษฐกิจภาคเหนือ

มีการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ให้แก่สินค้าและบริการบนฐานความรู้ และนวัตกรรมตลอดจนใช้ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าอัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์

 

โดยเฉพาะสินค้าของภาคเหนือที่มีความหลากหลาย จากข้อได้เปรียบทางศักยภาพของพื้นที่ การค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคอื่นได้ รวมถึงยกระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุมชน และธุรกิจให้บริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภาคเหนือได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน “GI NORTHERN MARKET” มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ของจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

โดยมีผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ร้านค้า อาทิ ข้าว กาแฟ สับปะรด ส้ม ทุเรียน มะขาม กล้วย น้ำผึ้ง ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าแปรรูปเด่นในภาคเหนือ งานผ้าตามอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น เครื่องปั้น เครื่องเคลือบ เครื่องเซรามิค เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) การแสดงจินตลีลา “สีสันแห่งลานนา The Best of Lanna” กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกในงาน ทั้งนี้ ผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด