สสว. ร่วมกับ BEDO ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้รายย่อย

สสว. ร่วมกับ BEDO ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้รายย่อย

สสว. จับมือ BEDO สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ดันความหลากหลายทางชีวภาพและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างโอกาสธุรกิจชุมชน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อเป็นการเอื้อต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงหาแหล่งเงินทุนให้ SME ผ่านมาตรการต่าง ๆ ของ สสว. 

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สสว. และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สภพ.) หรือ BEDO เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เช่น การบริหารจัดการแผน การใช้ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ และการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยรูปแบบต่างๆ ต่อยอดเข้ากับความเข้มแข็งทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว  

 

มีขึ้นเพื่อให้ SME เข้าถึงการปรับตัวต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางจากเดิมที่ผลิตสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากแต่สร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่มีมูลค่าน้อย ให้เปลี่ยนเป็นสามารถผลิตสินค้าและบริการน้อยแต่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เปลี่ยนให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน

 

"สสว. จะใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การบริการของ BEDO ที่ได้ร่วมลงนามครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ BEDO ได้เข้าถึงการบริการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ MSME ให้มากที่สุด” ผอ.สสว. กล่าว

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กล่าวว่า BEDO มีภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ในการส่งเสริมชุมชนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้ BEDO จะดำเนินการยกระดับชุมชนท้องถิ่นก้าวสู่ผู้ประกอบการ MSME ระยะที่ 1 จำนวน 10 ราย เพื่อรับการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจ จาก สสว. เป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ จะให้การสนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ MSME สามารถพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model โดยความร่วมมือนี้เป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ BEDO มีความยินดีที่จะสนับสนุนเครื่องมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับ สสว. ดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ความร่วมมือกับ สสว. ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และคาดหวังว่าจะเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศในปีต่อ ๆ ไป