เปิดแฟ้ม ครม.ชงประกาศสินค้าควบคุม ลุ้นแพคเกจลดค่าครองชีพ คนละครึ่งเฟส 4

เปิดแฟ้ม ครม.ชงประกาศสินค้าควบคุม ลุ้นแพคเกจลดค่าครองชีพ คนละครึ่งเฟส 4

นายกฯถก ครม.วันนี้ ก่อนบินเยือนซาอุฯ เตรียมพิจารณาหลายวาระ ติดตามการแก้ปัญหาของแพง ค่าครองชีพสูง พาณิชย์ชงสินค้าควบคุมเนื้อไก่ - ไก่ ถกหาทางป้องกันน้ำมันปาล์ม ลุ้นคลังคลอดแพคเกจลดค่าครองชีพ คนละครึ่งเฟส4 หากพร้อมเสนอเข้าทันที ป.ป.ช.เสนอร่างกม.ป้องกันฟ้องคดีปิดปาก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (24ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล

โดยการประชุมในสัปดาห์นี้เลื่อนมาเป็นวันจันทร์เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของมกุฎราชกุมารฯ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นการเยือนระดับผู้นำรัฐบาลในรอบ 30 ปี

สำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจในวันนี้ยังเป็นการติดตามแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ลดค่าครองชีพ ต้องจับตากระทรวงการคลังเสนอแพคเกจลดค่าครองชีพประชาชน และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 14 ก.พ.นี้ และเริ่มใช้ในวันที่  21 ก.พ. 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าในมาตรการการลดค่าครองชีพประชาชนว่ากำลังเร่งที่จะออกมาตรการ โดยจะผลักดันเรื่องคนละครึ่งเฟส 4 ออกมาก่อน 

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4 จะใช้เงิน 4.35 หมื่นล้านบาท โดยจะได้คนละ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในโครงการ

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าในใจได้แก่ กระทรวงพณิชย์เสนอไก่ - เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเยียวยา เงินช่วยเหลือเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน และประโยชน์อื่น ใดที่ได้รับจากโครงการภาครัฐอันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019

กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ...และร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ...รวม 2 ฉบับ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2565

กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่..) พ.ศ...เรื่องการกำหนดให้กิจการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียนที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มได้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอร่างพระราชบัญญัติมาตราการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจิตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ...

สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างอาคารส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล พร้อมอาคารชุดพัก อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำหรับเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market) ต่อเศรษฐกิจประเทศ ไทย ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา 

ป.ป.ช.เสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการอนุมัติการให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (คลังน้ำมัน) ของท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ

กระทรวงเกษตรฯเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ของคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงายการพิจารณาศึกษา เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริการจัดการ โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ คณะกรรมการธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

กระทรวงการต่างประเทศเสนอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อความเห็นชอบและข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม รายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ 3 เป็นต้น