ครม.ตั้ง "ม.ล.ชโยทิต กฤดากร " เป็นผู้แทนการค้าไทย ดึงลงทุนจากต่างประเทศ

ครม.ตั้ง "ม.ล.ชโยทิต กฤดากร " เป็นผู้แทนการค้าไทย ดึงลงทุนจากต่างประเทศ

ครม.ตั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตผู้บริหารเจพีมอร์แกน เป็นผู้แทนการค้าไทยคนแรกของรัฐบาล เดินหน้านโยบายดึงดูดการลงทุน

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.วันนี้ (18 ม.ค.) เห็นชอบแต่งตั้งให้ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย มีผลตั้งแต่ 6 มกราคม 2565  เป็นต้นไป

 พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการให้ผู้แทนการค้าไทย  อดีตผู้บริหารจากเจพีมอร์แกน เป็นผู้แทนการค้าไทย คนแรกของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการชักชวนการลงทุน และดึงการค้าจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย 

ทั้งนี้ม.ล.ชโยทิต เป็นผู้อยู้เบื้องหลังการผลักดันนโยบายสำคัญคือการดึงผู้มีรายได้สูง และผู้เกษียณอายุที่มั่งคั่งเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย  1 ล้านคน ในระยะเวลา 5 ปี 

ครม.ตั้ง "ม.ล.ชโยทิต กฤดากร " เป็นผู้แทนการค้าไทย ดึงลงทุนจากต่างประเทศ

นายธนกร   วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ปิดเผยว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 กำหนดให้ในการดำเนินนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยทำหน้าที่ประสาน การปฎิบัติงานของผู้แทนการค้าไทยด้วย

อนึ่ง  ผู้แทนการค้าไทย มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552  โดยเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ในการเจรจากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าทีของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว หรือผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจากการคำเนินนโยบายด้านอื่น ๆ รวมทั้งบูรณาการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ ม.ล.ชโยทิต ได้รับแต่งตั้งจากนายสุพัฒนพงษ์ ให้เป็นที่ปรึกษาและเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยใหญ่ๆและในต่างประเทศ

โดยนายสุพัฒนพงษ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าม.ล.ชโยทิตเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเจพีมอร์แกน ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ระดับสากล มีลูกค้ามากมายทั่วโลก โดยจะแสดงให้เข้าใจถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยและเชิญมาลงทุน ซึ่งท่านมีเครือข่ายและมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนต่างประเทศ 

ก่อนหน้านี้ ม.ล.ชโยทิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)แทน สุพจน์ เตชวรสินสกุล มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป