เปิดแฟ้ม ครม.18 ม.ค.นายกฯนำถกแก้ของแพง พาณิชย์ ขอ 1.4 พันล้านตรึงราคาสินค้า

เปิดแฟ้ม ครม.18 ม.ค.นายกฯนำถกแก้ของแพง พาณิชย์ ขอ 1.4 พันล้านตรึงราคาสินค้า

เปิดวาระครม.ถกแก้ปัญหาสอนค้าราคาแพง “จุรินทร์”ของบฯ1,400 ล้านจัดมหกรรมลดราคาสินค้า ตรึงค่าครองชีพช่วยประชาชน 3 เดือน ลุ้นเลื่อนคนละครึ่งเฟส4 เข้า ครม.วันนี้ ชงตั้ง ม.ล.ชโยทิต เป็นผู้แทนการค้าไทย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (18 ม.ค.) จะหารือเรื่องการหาแนวทางแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ที่ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น และทำให้เงินเฟ้อสูงโดยมาตรการที่จะกำหนดเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่แทรกแซงกลไกตลาด 

โดยกระทรวงพาณิชย์จะเสนอของบกลางรายการใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน 1,400 ล้านบาท เพื่อทำโครงการลดภาระค่าครองชีพประชาชน 

ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแพคเกจลดค่าครองชีพให้ประชาชน รวมทั้งเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส4 ให้เร็วขึ้นมาลงทะเบียน14 ก.พ.และเริ่มใช่จ่าย 21 ก.พ.นี้ 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ขอความเห็นชอบในหลักการให้บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก พ.ศ.2564 – 2582 (Draft ACWC Work Plan 2021 – 2025)

กระทรวงศึกษาธิการเสนอความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับฮังการีว่าด้วยการศึกษา

คณะกรรมการพืชน้ำมันฯเสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 2 / 2564

กระทรวงแรงงานเสนอรายงานผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

สปน.รายงานผลการปฏบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทาหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย (หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร)


สทนช.เสนอผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง ครั้งที่ 28 

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษี เจริญ...

กระทรวงพลังงานเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 /2564
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กตน.