สรรพากรเล็งลดสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีคนรวย

สรรพากรเล็งลดสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีคนรวย

สรรพากรเตรียมปรับลดสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีคนรวยและเพิ่มสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีให้กับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม ชี้คนที่รวยในกลุ่ม 20% แรก ได้ประโยชน์ถึง 90% ของค่าลดหย่อนที่รัฐให้​

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า หนึ่งในแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ คือ การปรับปรุงค่าลดหย่อนทางภาษี ซึ่งแนวทางการลดหย่อนทางภาษีนั้น จะให้น้ำหนักการลดหย่อนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคนรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยมากขึ้น และจะตัดสิทธิ์ประโยชน์ของคนรายได้สูงให้เหลือน้อยลง

ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันค่าลดหย่อนทางภาษีที่กรมสรรพากรให้กับผู้เสียภาษีนั้น มีความเหลื่อมล้ำ ระหว่างคนรายได้สูงกับคนรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยมาก โดยคนที่รวยในกลุ่ม 20% แรก ได้ใช้ประโยชน์จากค่าลดหย่อนทางภาษีที่รัฐให้อย่างเต็มที่ หรือราว 80 -90% ของค่าลดหย่อนที่รัฐให้ ขณะที่ คนรายปานกลางถึงรายได้น้อย ยังใช้ประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร

สำหรับแนวทางการปรับลดค่าลดหย่อนทางภาษีดังกล่าวนั้น คาดว่าจะทำให้กรมฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกรมฯจะใช้หลักคิดคล้ายกับกรณีที่กรมสรรพากร ได้ยกเลิกการให้ค่าลดหย่อนทางภาษีแก่เงินที่ลงทุนใน LTF โดยกำหนดว่า ให้สามารถนำค่าลงทุนใน LTF มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท/ปี/คน ซึ่งเงื่อนไขนี้ คนที่รายได้สูงจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนรายได้น้อย เนื่องจาก 15% ของคนรายได้สูง จะมากกว่า 15% ของคนรายได้ปานกลางถึงต่ำ

ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร จึงได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในค่าลดหย่อนที่ให้กับการลงทุนใน LTF  ขณะเดียวกัน ก็จัดตั้งกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ที่เรียกว่า Super Savings Fund โดยให้สามารถนำเงินที่ลงทุนใน SSF มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท  ทำให้คนรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยที่ต้องการลงทุนเพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษี ได้รับค่าลดหย่อนที่สูงขึ้น  แต่เพดานไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เกินความสามารถของคนรายได้ปานกลาง  ขณะที่คนรายได้สูงก็ได้รับผลประโยชน์ลดลง เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ทีได้จาก LTF ในอดีต

“การปรับโครงสร้างภาษีในเรื่องค่าลดหย่อนทางภาษีนั้น จะเป็นการปรับเพิ่มผลประโยชน์ให้กับคนรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย และลดผลประโยชน์จากค่าลดหย่อนที่คนรายได้สูงเคยได้รับลงมา เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางภาษี ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรคาดว่า การปรับปรุงค่าลดหย่อนทางภาษีดังกล่าวจะทำให้กรมฯมีรายได้สูงขึ้น”

ทั้งนี้ ค่าลดหย่อนทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีอยู่หลายรายการ เช่น การนำรายจ่ายเพื่อการลงทุนใน RMF มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท/ปี ,เงินการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident fund  นำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15 %ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท/ปี (โดยหากผู้เสียภาษีมีการลงทุนทั้ง RMF และ Provident Fund เมื่อรวมวงเงินที่จะนำมาหักลดหย่อนแล้วจะต้องไม่เกิน 5 แสนบาท) นอกจากนี้ เงินที่จ่ายเพื่อซื้อประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี เป็นต้น