ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,680.00 สังกะสี เมตริกตันละ 118,830.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,680.00 สังกะสี เมตริกตันละ 118,830.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

ประกาศราคาแร่       
       
    (บาท / หน่วย)  
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,680.00  
2.สังกะสี เมตริกตันละ 118,830.00  
3.ทองคำ กรัมละ 1,945.27  
       
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 14 มกราคม 2565  เป็นต้นไป
       
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565    
       
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
       

ตะกั่ว เมตริกตันละ 78,680.00 สังกะสี เมตริกตันละ 118,830.00