ราชกิจจาฯ ประกาศคลังกู้สถาบันการเงิน 10,000 ล้าน

ราชกิจจาฯ ประกาศคลังกู้สถาบันการเงิน 10,000 ล้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องผลการกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ 10,000 ล้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังนี้

1. การกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับสถาบันการเงิน เป็นจำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 0.90050 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยพร้อมคืนต้นเงินกู้

2. เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

3. อายุเงินกู้ 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ครบกำหนดในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

4. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนด ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืน ต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ย ครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบกำหนดชำระคืน ต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

5. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชุณหจิต สังข์ใหม่

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศคลังกู้สถาบันการเงิน 10,000 ล้าน