ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021 ย้ำจุดยืนสร้างแนวร่วมธุรกิจโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ    รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :CAC) เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปีนี้ ซีพีเอฟ ยังคว้ารางวัล Change Agent Awards 2021 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และชักชวนคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SME เป็นแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตลอดทั้ง supply chain

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021

โดยมี นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร ซีพีเอฟ  เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ Collective Action Against Corruption รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชันที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

นายชัยวัฒน์  กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ผ่านการรับรอง CAC และได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแนวร่วมในการทำธุรกิจที่สะอาดโปร่งใส ปลอดคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021

แม้ในปีนี้ภาคธุรกิจไทยต้องเผชิญกับความทัาทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นก้าวที่สำคัญในการรวมพลังอย่างเข้มแข็งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของภาคธุรกิจไทย

 

รางวัล Change Agent Awards เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี  ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้สนับสนุนโอกาสให้คู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME มีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งในปีนี้คู่ค้า SME ของซีพีเอฟ 20 บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ CAC 

 

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์