พาณิชย์เตรียมปล่อยผี 6 ธุรกิจบริการ อำนวยความสะดวกต่างด้าวทำธุรกิจในไทย

พาณิชย์เตรียมปล่อยผี 6 ธุรกิจบริการ อำนวยความสะดวกต่างด้าวทำธุรกิจในไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชง “จุรินทร์” ไฟเขียว ปลดล็อกธุรกิจบริการ 6 ธุรกิจ ออกจากบัญชีแนบท้าย 3 พ.ร.บ.คนต่างด้าว หวังอำนวยสะดวกให้ต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทย โดยไม่ต้องขออนุญาต พร้อมเดินหน้าพิจารณาถอดธุรกิจอื่นเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบการถอดธุรกิจบริการอื่นๆ ตาม (21) ออกจากบัญชีแนบท้าย 3 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 รวมประมาณ 6 ธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ภายใต้กฎหมายฉบับบนี้ โดยหากนายจุรินทร์ เห็นชอบ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการออกเป็นกฎกระทรวงพาณิชย์ กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คาดจะมีผลบังคับใช้ในปี 65

สำหรับหลักการถอดธุรกิจบริการออกนั้น จะเน้นไปที่ธุรกิจที่มีกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ธุรกิจที่ต่างชาติมาขออนุญาตเป็นประจำ เช่น ธุรกิจที่ให้บริการบริษัทในเครือ ในกลุ่ม รวมถึงธุรกิจเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุน โดยธุรกิจบริการ ที่เสนอให้ถอดออกครั้งนี้ เช่น ธุรกิจบริการโทรคมนาคม สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี เช่น เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์จากจีนมาเช่าโครงการโทรคมนาคมในไทย เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำหรับลูกค้าจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทย 

 

นอกจากนี้ ยังธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือ, ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย และประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data, Data Analytics รวมถึง Predictive Analytics 2. พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์ 3. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และ 4. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต  

ขณะเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังอยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถอดธุรกิจบริการอื่นๆ ออกจากบัญชีแนบท้าย 3 เพิ่มเติมอีก เพราะตามกฎหมาย จะต้องพิจารณาปลดล็อกทุกปี โดยธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเสนอให้นายจุรินทร์ พิจารณานี้ เป็นการพิจารณาในรอบปี 62 และ 63 ส่วนที่กำลังพิจารณาล่าสุด เป็นการทบทวนรอบปี 64 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แล้วรวม 4 ฉบับ มีธุรกิจที่ถอดออกแล้ว คือ 1.ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2.ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3.ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 4.ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.ธุรกิจประกันชีวิต 6.ธุรกิจประกันวินาศภัย  

7.ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ 8.ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 9.ธุรกิจบริการเป็นสํานักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 10.ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 11.ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นคู่สัญญา 12.ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินในประเทศ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน พร้อมสาธารณูปโภค บริการให้คำปรึกษา แนะนำเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างนิติบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน