“บางจาก-เอสซีจี” ผนึกโรงเรียนทั่วประเทศ บริหารจัดการขยะช่วยลดโลกร้อน

“บางจาก-เอสซีจี” ผนึกโรงเรียนทั่วประเทศ บริหารจัดการขยะช่วยลดโลกร้อน

บางจาก มูลนิธิใบไม้ปันสุข และเอสซีจี เคมิคอลส์ จัดโครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ บริหารจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยลดปัญหาโลกร้อน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิใบไม้ปันสุข และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิใบไม้ปันสุขทั่วประเทศ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวม 40 โรงเรียน พร้อมทั้งการเสวนาโดยพันธมิตรภาคธุรกิจ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและแผนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากกล่าวว่า โครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” เป็นการขยายผลความร่วมมือจากโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ที่บางจาก และเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ดำเนินงานร่วมกันเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยการรวบรวมแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผลิตใหม่และรวบรวมขวดน้ำบริโภคแล้วจากผู้บริโภคผ่านสถานีบริการของบางจาก ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นโดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล

ทั้งนี้ บริษัทและมูลนิธิใบไม้ปันสุข องค์กรเพื่อสาธารณกุศลของบางจาก มีวัตถุประสงค์สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน มุ่งหวังจะต่อยอดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่เยาวชนให้มากขึ้น ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมครบทุกบริบทของการจัดการขยะในโรงเรียน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความรู้รอบในการจัดการขยะใกล้ตัว อีกทั้งยังสอดคล้องกับตัวชี้วัด ด้านการสร้างชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) ช่วยสร้างประโยชน์ให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรายได้เพิ่มจากมูลค่าของเสียที่ถูกจัดการ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

“การร่วมรณรงค์เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงเรียน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดแม่แบบด้านการจัดการขยะให้กับประเทศ ที่สามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้ สอดคล้องกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) อันเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยหลังจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 40 โรงเรียนที่ได้ร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ ส่งใบสมัครแจ้งความจำนงร่วมโครงการมา เราจะประกาศผลรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมตามแผนงานต่อไป” นางกลอยตา กล่าว

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า เอสซีจี เคมิคอลส์ และบางจาก ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่สำเร็จร่วมกัน ได้แก่ การรีไซเคิลแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วให้กลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ สำหรับโครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” ซึ่งได้ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อสังคมในครั้งนี้ นอกจากจะตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) แล้ว ยังสอดคล้องกับแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความสำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ริเริ่มโมเดลการจัดการขยะแบบครบวงจรทั้งในระดับองค์กร และในระดับชุมชน ภายใต้โครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน บ้าน-วัด-โรงเรียน-ธนาคารขยะชุมชน โดยใช้แอพพลิเคชั่น “คุ้มค่า (KoomKah)” มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลของธนาคารขยะ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะนำองค์ความรู้ทั้งด้านวัสดุศาสตร์ และการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มาขยายผลร่วมกับบางจาก และมูลนิธิใบไม้ปันสุข ผ่านโครงการ “รักษ์ ปัน สุข จูเนียร์” เพื่อปลูกฝังทัศนคติเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้วัสดุหลายประเภทมีโอกาสได้กลับมาหมุนเวียนสร้างคุณค่าใหม่ และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์