ORI เคาะราคา IPO บริทาเนีย 10.50 บาทต่อหุ้น

ORI เคาะราคา IPO บริทาเนีย 10.50 บาทต่อหุ้น

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก เคาะราคาIPO บริทาเนีย10.50 บาท

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ ORI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก (IPO) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) หรือ BRI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ได้ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยกําหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น คือ 10.0–10.50 บาทต่อหุ้นนั้น  

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า BRI ได้กําหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคา 10.5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI รวมถึงรายละเอียด การจองซื้อของผู้ลงทุนในกลุ่มต่าง ๆ จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนของ BRI ซึ่งได้ยื่น ไว้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th