ฺBANPU ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 50 เมกะวัตต์ มูลค่า 788 ล้าน

ฺBANPU ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 50 เมกะวัตต์ มูลค่า 788 ล้าน

BANPU ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เวียนดนาม กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์  มูลค่า  788 ล้าน คาดทำรายการเสร็จไตรมาส 1/65

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งว่า บริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (“BRES”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปูเน็กซ์ จํากัด (โดย Banpu และบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)หรือBPP ถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท Ha Tinh Solar Power Joint Stock company

ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh ณ จังหวัด Ha Tinh ประเทศเวียดนามขนาดกําลังการผลิต 50เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนจํานวน 23.9 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่าประมาณ 788 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1ของปี 2565

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh เริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่13 มิ.ย. 2562 มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 9.35เซนต์ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี จึงทําให้BANPU มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,128 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการลงทุน 880 เมกะวัตต์

โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทรวมทั้งเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านขององค์กร (Banpu Transformation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

บริษัทฯ ขอรับรองว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแต่ประการใด