ธนารักษ์ประกาศใช้ราคา ’ที่ดิน’ ใหม่ปี 66

ธนารักษ์ เริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

อธิบดีกรมธนารักษ์ ประภาศ คงเอียด ระบุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จึงออกประกาศให้เริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนปี 2565 ยังคงตามประกาศเดิม