KBANK ตั้งบริษัทโฮลดิ้งในสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 1 แสนดอลลาร์

KBANK ตั้งบริษัทโฮลดิ้งในสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 1 แสนดอลลาร์

KBANK จัดตั้ง KASIKORN VISION FINANCIAL ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งในประเทศสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 1 แสนดอลลาร์ ถือหุ้น 100%

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2564 มีมติอนุมัติการจัดตั้ง KASIKORN VISION FINANCIAL PTE. LTD. โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้ง KASIKORN VISION FINANCAL PTE. LTD. ในประเทศสิงคโปร์ ให้อยู่ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564

ทั้งนี้ KASIKORN VISION FINANCIAL PTE. LTD. มีทุนจดทะเบียนบริษัทมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.2 ล้านบาท) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง