สินเชื่อ ‘ธุรกิจชุมชนสร้างไทย’ จาก ‘ธ.ก.ส.’ ดอกเบี้ย 0.01% ใครกู้ได้บ้าง ?

สินเชื่อ ‘ธุรกิจชุมชนสร้างไทย’ จาก ‘ธ.ก.ส.’ ดอกเบี้ย 0.01% ใครกู้ได้บ้าง ?

สรุปรายละเอียด “สินเชื่อ” “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” จาก “ธ.ก.ส.” ดอกเบี้ย 0.01% ช่วง 3 ปีแรก หนุนเงินทุนธุรกิจ “กัญชา”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ออกโครงการ“สินเชื่อ” ใหม่ “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 0.01% คงที่ 3 ปีแรก 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้วิสาหกิจชมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตรต่างๆ สามารถขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ 

ปัจจุบันพืช 3ก. อันได้แก่ “กัญชง กัญชา กระท่อม” เป็นพืชที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับกลายเป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างมูลค่าได้ในอนาคต

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) มีการประเมินตลาดกัญชงกัญชา และกระท่อมจะมีมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นตลาดแห่งอนาคตสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการแพทย์และสมุนไพรของไทยด้วย

 

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

- ชื่อโครงการ “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” 

- กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% ต่อปี

 

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

สำหรับสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยในครั้งนี้ มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อเบื้องต้น ดังนี้

- ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

- มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือให้บริการทางการแพทย์ 

- ต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า 10 ราย จาก 157 ราย

  •  สนใจขอสินเชื่อ ทำอย่างไร? 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือโทร ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวันศูนย์บริการลูกค้า 1593 (ในวันและเวลาทำการ)

 

 

สินเชื่อ ‘ธุรกิจชุมชนสร้างไทย’ จาก ‘ธ.ก.ส.’ ดอกเบี้ย 0.01% ใครกู้ได้บ้าง ?

ที่มา:

ธ.ก.ส.

กรุงเทพธุรกิจ