เปิดแฟ้ม ครม.9 พ.ย.เตรียมเคาะซื้อยารักษาโควิดโมลนูพิราเวียร์-แพกซ์โลวิด

เปิดแฟ้ม ครม.9 พ.ย.เตรียมเคาะซื้อยารักษาโควิดโมลนูพิราเวียร์-แพกซ์โลวิด

ครม.เตรียมอนุมัติสั่งซื้อยา โมลนูพิราเวียร์-แพกซ์โลวิด เตรียมความพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 สศช.เสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พร้อมเสนอโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 พ.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจคือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเสนอ ครม.เห็นชอบใช้เงินกู้สั่งซื้อยารักษาโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา โดยเป็นการสั่งซื้อยาทั้ง 2 ยี่ห้อได้แก่  โมลนูพิราเวียร์ ของบริษัทเมอร์ค และยาแพกซ์โลวิด ของบริษัทไฟเซอร์ เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงที่จำนวนผู้ป่วยลดลง 

สำหรับวาระการพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ สศช. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ.2566 -2570) และเสนอโครงการประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566 – 2570)

กระทรวงพลังงานเสนอแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กระทรวงมหาดไทย เสนอการรับรองร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี พ.ศ.2564 – 2568

ขอความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ก.พ.ร. เสนอการติดตามการดำเนินนโยบายต่างๆ ของส่วนราชการโดยใช้กลไกประชารัฐตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและการดำเนินงานเรื่องไทยนิยม ยั่งยืน 

คณะกรรมการติดตามข้อสั่งการนายกฯ เรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 ( 24 กรกฎาคม 2563 – 25 กรกฎาคม 2564 ) 

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่

สศช. รายงานความคืบหน้ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ...

สทนช. รายงาน Thailand National Report SDG 6.4

กระทรวงแรงงาน รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563