สังกะสี เมตริกตันละ 112,560.00 ทองคำ กรัมละ 1,918.91

สังกะสี เมตริกตันละ 112,560.00 ทองคำ กรัมละ 1,918.91

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 112,560.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,918.91
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 600,460.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 28 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     

สังกะสี เมตริกตันละ 112,560.00 ทองคำ กรัมละ 1,918.91