บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น GRAMMY 2.57 แสนหุ้น เหลือถือ 4.97%

บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น GRAMMY 2.57 แสนหุ้น เหลือถือ 4.97%

บลจ.บัวหลวง ขายหุ้น GRAMMY จำนวน 257,500 หุ้น หรือ 0.0314% จากเดิมถือ 41.02 ล้านหุ้น หรือ5% ทำให้ภายหลังขายหุ้นครั้งนี้ เหลือถือ 40.76 ล้านหุ้น หรือ 4.9717%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.)บัวหลวง จำกัด  ขายหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ  GRAMMY  วันที่19 ต.ค.2564 จำนวน 257,500 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0314% จากเดิมที่ถือหุ้นจำนวน 41,023.400 หุ้น  ทำให้ภายหลังจากการขายหุ้นครั้งนี้เหลือถือ จำนวน 40,765,900 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9717%

 

อนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2564บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY   ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดย ครอบครัวดำรงชัยธรรม การโอนหุ้น52% ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมด ให้แก่ บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม จํากัด (บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดํารงชัยธรรม และรองรับการกํากับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว โดยได้มีการโอนหุ้น ในบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ฟ้า ดํารงชัยธรรม ในวันที่18 ต.ค. 2564