“สมประสงค์” ไขก็อก เอไอเอส ทีม ”สารัชถ์” นั่งกรรมการ

“สมประสงค์” ไขก็อก เอไอเอส ทีม ”สารัชถ์” นั่งกรรมการ

ADVANC แจ้ง 4 กรรมการลาออก พร้อมตั้ง “สารัชถ์-ยุพาพิน-สมิทธิ์” จาก GULF “อาเธอร์” จาก INTUCH เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก มีผล 21 ต.ค.64

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2564 มีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย

2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช

3) นายเอนก พนาอภิชน

4) นายฮุย เว็ง ชอง

2. แต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

1) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี

2) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

3)  นายสมิทธิ์ พนมยงค์

4) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

2) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานคณะกรรมการ

3) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ

4) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ

5) นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ

6) นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ

7)  นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการ

8) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ

9) นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ

10) นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ

11) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธาน

- นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการ

- นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน

- นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง กรรมการ

- นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ

3) คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน

- นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ

- นายอาเธอร์ หลาน เต้าอี้ กรรมการ

- นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ กรรมการ

4) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน

- นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการ

- นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ กรรมการ

ทั้งนี้ รายชื่อและประวัติของกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยปรากฏตามรายละเอียดบนเว็บไซต์