XPG เล็งซื้อคริปโตฯ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อศึกษา-หาประสบการณ์

XPG เล็งซื้อคริปโตฯ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อศึกษา-หาประสบการณ์

"เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล" แจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโตเคอเรนซี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา-หาประสบการณ์-ทำความเข้าใจธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอเรนซี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา หาประสบกรณ์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทในกลุ่ม โดยไม่ได้ประสงค์จะเน้นลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรหรือสร้างผลตอบแทน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และอยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลกับ ก.ล.ต. โดยในเบื้องต้นบริษัทจะเริ่มเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโตเคอเรนซี เป็นจำนวนมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท

ซึ่งการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องนี้

ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามวงเงินดังกล่าวจะมีขนาดรายการของธุรกรรม เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.12 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 9.15%

ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้น บริษัทจะดำเนินการและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร การศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะลงทุน และมาตรการในการติดตามการลงทุน

ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน