EEC Future : อีอีซี เดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐาน 5G

กล่าวปาฐกถาพิเศษ EEC Future : อีอีซี เดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐาน 5G โดย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กล่าวปาฐกถาพิเศษ EEC Future : อีอีซี เดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐาน 5G โดย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม