จ่ายเยียวยา ’ไร่นา’ เสียหายพุ่ง 5.29 ล้านไร่

“เฉลิมชัย” สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจไร่นาเสียหายจากน้ำท่วม พร้อมเร่งจ่ายเยียวยาในพื้นที่น้ำลด คาดพื้นท่ีเกษตรเสียหายล่าสุด 5.29 ล้านไร่ กระทบเกษตรกร 4.5 แสนราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ ผลกระทบของพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ประกอบกับกำลังจะมีพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาซุพัดเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังพื้นที่เกิดอุทกภัย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลพืชแก่เกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 

สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย ให้เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายทันที และดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ด้านพืช ชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่งอัตราเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ  จากการสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน 5,291,726 ไร่ ใน 45 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว 

แบ่งเป็น ข้าว จำนวน 3,585,259 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,667,388 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จำนวน 39,079 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 453,822 ราย และขณะนี้ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินรวมแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ และสุพรรณบุรี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเร็วต่อไป

 

สำหรับผลการดำเนินงานสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเสร็จสิ้นแล้ว 1 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และดำเนินการบันทึกข้อมูลความเสียหายแล้ว 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย