เปิดแฟ้ม ครม. 12 ต.ค. ถกเปิดประเทศ เคาะช่วยเหลือแท็กซี่ - มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เปิดแฟ้ม ครม. 12 ต.ค. ถกเปิดประเทศ เคาะช่วยเหลือแท็กซี่ - มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เปิดแฟ้ม ครม.เตรียมเคาะแนวทางช่วยเหลือแท็กซี่ - มอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุเกิน 65 ปี  สลค.เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ... คมนาคมขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าวันนี้ (12 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จะชี้แจงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 ตามที่ได้มีแถลงการณ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งหลังการชี้แจงจะได้รับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจากคณะรัฐมนตรี 

นอกจากนั้น ครม.ยังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมถึงพายุลูกใหม่ที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับประชาชนพื้นที่เกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มเติม 

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไปซึ่งไม่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจากผลกระทบล็อกดาวน์ในครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนในระบบประกันสังคมได้ 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าในวันนี้ สศช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้จะเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี 

โดยใน กลุ่มผู้ขับแท็กซีและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัดให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยรายละเอียดนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นสุดท้าย และจะเปิดเผยอีกครั้งหลังจากผ่านครม.แล้ว

สำหรับเรื่องนี้ที่ผ่านมา ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้ได้รับความช่วยเหลือ 

โดย พิจารณาจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนอนุญาตผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่สามารถยืนยันตัวตนตรวจสอบได้ เสนอ ครม.อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ได้เสนอเรื่องมาให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เห็นชอบแล้ว และได้ส่งมาให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จัดทำเป็นข้อเสนอให้กับครม.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

- กระทรวงการต่างประเทศขอความเห็นชอบต่อการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา 

- กระทรวงคมนาคมขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของ กรมทางหลวง

- กระทรวงการคลังเสนอการลงนามร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่า ด้วยการค้าบริการของอาเซียน

- กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

- สำนักงบประมาณขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ 

- คมนาคมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบล บ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พ.ศ...

- กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลากากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่..) พ.ศ... (ด่านศุลกากรนครพนม)

- สลค.เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ...

- สมช.เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และกำหนด แบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2552

- แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) [ เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นต้น