ครม.เคาะจ่ายเงินอุดหนุน ’จ้างงาน’ SME

ครม.เห็นชอบหลักการโครงการรักษาการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน จ่ายเดือนละ 3 พันบาท ระยะเวลา 3 เดือน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ระบุ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค.64 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่ พ.ย.64 ถึง ม.ค.65)

2.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วย
รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน พิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างร่วมโครงการ โดย (หากต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกิน 5% ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจำนวน 480,122 แห่งและจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน