เปิด ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ‘ร้านอาหาร’ กู้ 1 แสน ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก

เปิด ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ‘ร้านอาหาร’ กู้ 1 แสน ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก

รวมรายละเอียด และช่องทางการขอ "สินเชื่อ" จาก "ออมสิน" สำหรับ "ร้านอาหาร" วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 แสนบาท ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่ออิ่มใจ" สำหรับ "ร้านอาหารและเครื่องดื่ม" ที่ต้องการเงินหมุนเวียนในกิจการช่วง "โควิด-19"

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอนการขอสินเชื่อดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

 

  •  คุณสมบัติผู้ขอ "สินเชื่ออิ่มใจ"  

1) เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth  / ผู้ประกอบการรถ Foot Truck ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ ร้านแบบ หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3) ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4) มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

  •  หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น 

- พิจารณาเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติของธนาคาร เพื่ อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

- ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือมีสถานะปกติตามความหมายของ NCB

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

วงเงินกู้: 

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย:

- อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (Effective Rate)
- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก 3.00 %ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชำระ (Effective Rate)

ค่าธรรมเนียม:ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาการชำระคืน: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

หลักประกันเงินกู้: ไม่มีหลักประกัน

  •  วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อ 

เปิด ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ‘ร้านอาหาร’ กู้ 1 แสน ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก

1) ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน 

2) หลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ ให้ลูกค้าตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และลูกค้าจะได้รับ Notification / SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ

3) ลูกค้าที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถขอกู้ได้ที่ แอพพลิเคชั่น "MyMo" (มายโม่) ในขั้นตอนถัดไป

ทั้งนี้ หากไม่สะดวกลงทะเบียนเองให้ลูกค้าติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทนลูกค้า

ทั้งนี้สามารถเช็ครายละเอียดขั้นตอนลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

 

  •  ฟังผลอนุมัติสินเชื่อจากที่ไหน ? 

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน แอพพลิเคชั่น MyMo และ SMS

ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ลูกค้าจะต้องเข้าไปยืนยันการทำสัญญาใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

เปิด ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สำหรับ ‘ร้านอาหาร’ กู้ 1 แสน ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก

ที่มา: ธนาคารออมสิน GSB